Wpisz szukane słowo i wciśnij enter
Najnowsze komentarze

  Zbiegną się wszystkie świata strony

  Pisarz nigdy i nigdzie nie jest na wygnaniu, ponieważ nosi swoje własne królestwo czy republikę, czy miasto, czy schronienie, czy cokolwiek to jest, co nosi on w sobie.
  A jednocześnie każdy pisarz zawsze i wszędzie jest na wygnaniu, ponieważ jest wyparty z królestwa czy republiki. czy miasta, czy cokolwiek to jest, co się go wypiera.

  Stefan Themerson do Sekretarza Komitetu ds. Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 1951 r.

  Czwarta odsłona Biennale Ars Polonia – Zbiegną się wszystkie świata strony – jest wyjściem poza sztuki sensu stricte wizualne. Przyjmuje formę otwierającą się na inne obszary działalności artystycznej: dźwięki – muzykę, działania parateatralne – warsztatowe, choreografię, film animowany, dokumentalny i fabularny oraz literaturę.

  Wszystkim świata stronom nadajemy znaczenie dosłowne, pokazując sztukę artystów z miejsc wyznaczonych konkretnymi współrzędnymi geograficznymi, a także znaczenie metaforyczne, prezentując „wszystkie” dziedziny sztuki. Łączymy kolażowo elementy wystawy w jedną całość, zachowując przy tym odrębny charakter każdego z nich. Wspólny mianownik tworzy nową jakość.

  Poza artystycznym Biennale uwzględnia również aspekt psychologiczno-socjologiczny, stanowiący bezpośrednie lub pośrednie implikacje wymiaru politycznego (bezpośrednie, kiedy sytuacja polityczna jest powodem wyjazdu z kraju, pośrednie – kiedy sytuacja polityczna tak a nie inaczej kształtuje warunki życia, dynamikę otoczenia intelektualno-artystyczno-kulturalnego). O tym mówią artyści w nagranych z nimi rozmowach. Spotykamy się z dziełem sztuki, artystą, a także z człowiekiem.

  Małgorzata Sady

  Kuratorka: Małgorzata Sady.
  Uczestnicy: Miłosz Benedyktowicz, Zbigniew Benedyktowicz, Ewa Benesz, Szymon Brzóska, Renata Buziak, Andrzej Chrzanowski, Barbara Drążkowska, Inga Fonar Cocos, Barbara Goshu, Joanna Helander, Andrzej Klimowski, Marcin Lenarczyk, Andrzej Panufnik, Camilla Panufnik, Roxanna Panufnik, Krystyna Piotrowska, Izabela Plucińska, Tomasz Pobóg-Malinowski, Joanna Rajkowska, Eugeniusz Rudnik.
  Artyści, do których nawiązuje program 4. Biennale Ars Polonia:  Walerian Borowczyk, Roman Cieślewicz, Mikołaj Gogol, Jerzy Grotowski, Jan A.P. Kaczmarek, Krzysztof Komeda, Stanisław Lem, Jan Lenica, Adam Mickiewicz, Czesław Miłosz, Roman Polański, Jan Potocki, Zbigniew Rybczyński, Quay Brothers, Alfred Schreyer, Bruno Schulz, Dymitr Szostakowicz, Wisława Szymborska, Teatr Ósmego Dnia, Franciszka i Stefan Themersonowie, Feliks Topolski, Roland Topor, Kazmierz Zielenkiewicz, Mirosław Żuławski

  All corners of the world will come together

  Writers are never, writers are nowhere in exile, for they carry within themselves their own kingdom, or republic, or city of refuge, or whatever it is that they carry within themselves.
  And, at the same time, every writer, ever, everywhere, is in exile, because he is squeezed out of the kingdom, or republic, or city, or whatever it is that squeezes itself dry.

  Stefan Themerson, a letter addressed to Committee for Writers in Exile, London, 1951.

  The Fourth Edition of Ars Polonia Biennale – All Corners of the world will come together – goes beyond what is defined as visual arts. It opens up to other areas of artistic activities: sound – music, paratheatre, choreography – dance, literature, animated, documentary and feature film.

  All corners of the world can be approached literally as presenting the works of artists who come from different places defined by their latitude and longitude coordinates, but also metaphorically, presenting „all” genres of art.

  Apart from an artistic aspect, the Biennale takes into consideration also the psychological and sociological one, which constitutes direct or indirect implications of a political aspect (direct, when a political situation provides a reason for immigration, indirect when a political situation shapes the living standards, the dynamic of intellectual, artistic, cultural conditioning). The artists talk about it in the short film sequences featured in the exhibition. We encounter a work of art, an artist, but also a human being.

  Małgorzata Sady